SVERIGES DIGITALA RESA

Citat och sammanfattningar från seminarierna om Sveriges digitala resa.

 

 

Vår satsning ”Sveriges digitala resa” i Digidalen tillsammans med DigJourney och Cordial tog upp ett brett spektra av de utmaningar och möjligheter som Sverige möter med digitaliseringen. Under fyra dagar med var sitt tema har vi tillsammans med inspiratörer och med besökare samtalat om den digitala utvecklingen. Återkommande diskussioner under seminarierna har handlat om medborgarinkludering, framtida yrken, samarbete mellan offentlig och privat sektorer i digitaliseringsövergången och digitaliseringens inverkan på människans beteende. De har även berört krav på utveckling av utbildningssystemet, inkluderande rekrytering, nya, önskvärda egenskaper hos anställda, samt värdet av de mänskliga egenskaperna när maskiner blir en större del av vår vardag.

3 JULI: INDIVIDENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Vi startade Digidalens första år med seminariet om sårbarhet i det digitala landskapet. Information till de yngre, lagkrav och mer kunskap togs upp som medel för att skydda utsatta. Diskussionen belystes från två aspekter; i samtalet om sårbarhet på internet gäller det att förstå både de mänskliga och algoritmiska faktorerna – dels våra beteenden och internets avhumanisering, dels informationslagring och vem som kan att använda den.
SE SAMTALET HÄR →

Våra mänskliga egenskaper återupptogs av Jennie Jeppsen från EdTech Sweden där tankesätt, kreativitet och estetik i framtiden ansågs bli mer viktiga att förvalta än ren ämneskunskap vid utformningen av en ny läroplan. Niklas Huss fortsatte med digitaliseringen och dess inverkan på framtida yrken och den pågående urbaniseringen:

Digitaliseringen gör att vi kan bo och jobba på landsbygden och att storstäderna kanske nu förvandlas till slumområden.
– Innovationschef Niklas Huss, Länsförsäkringar.

Digitaliseringens möjliga bidrag till ruraliseringen ansågs både vara positiva och negativa, där merparten i samtalen tyckte att de fysiska mötena, oavsett teknik, kommer att bli mer snarare än mindre viktiga framöver.

Inspiratörer från Hammer & Hanborg fortsatte diskussionen kring yrkeslivets förändringar och belyste nya egenskaper som krävs av medarbetare i ett allt mer chefslöst och målstyrt arbetslandskap. ”CV:et är stendött” konstaterade Christina Hammer; självständighet och kreativitet är mer värdefullt.
SE SAMTALET HÄR →

 

 

4 JULI: POLITIK OCH DEMOKRATI

Ett av Almedalens mest debatterade ämnen i år: Fake news. Åtgärder som ansvarskrav på de stora plattformarna och datatransparens för att hjälpa mediers arbete och läsares källkritik diskuterades. Majoriteten under samtalet ansåg att dock att det är farligare om folk slutar bry sig om nyheter, än att de får falska sådana.
SE SAMTALET HÄR →

Ett av de mest uppmärksammade citaten på Digidalens Twitter tillhörde Kent Persson (fd partisekreterare (M)) som talade om vikten av modig politik med visioner som grundsten:

Orden som blir berättelser om drömmar och visioner i den digitala brytningstiden är vårt viktigaste verktyg.
– Kent Persson fd politiker (M)

Hanna Stjärne, VD på SVT, talade om Public Service vision i en digital värld som en grundkompass för arbetet. Deras vision att bidra till ett Sverige där alla är insatta och kan delta i diskussioner försvåras av digitaliseringens möjligheter till individuella informationsflöden.

Sorteringen av den information som förstärker våra egna världsbilder har alltid varit mänsklig och vanlig. Men hur gör vi när det är lättare att göra det idag än tidigare? Att stimulera nyfikenhet blir nyckeln till lösningen.
– Hanna Stjärne, VD SVT.

Mats Lewan avslutade dagens samtal med ett samtal kring den framtida samexistensen mellan människor och maskiner:

I framtiden kommer ett starkt lag bestå av en människa som samarbetar med en robot. Människan kommer att vara bäst på kreativitet, motivation, empati och fingerfärdighet. Men roboten slår oss på de flesta andra områden.
– Mats Lewan (teknikjournalist och futurist)

SE SAMTALET HÄR →

Seminarium med Brit Stakston, Anders Wallqvist (Nowa), Jeanette Gustafsdotter (TU medier), Clara Ludvigsson (Ecpat) och Fredrik Wass (SVT tidsskrifter)
 


5 JULI: DIGITALISERING OCH FÖRETAGANDE

Under seminariet ”Talangekonomi” var paneldeltagarna överens om att talanger finns, men tas inte alltid tillvara på. De kände hopp inför framtiden men menade att det är oerhört viktigt (och bråttom!) att det blir enklare att anställa utländsk arbetskraft.

SE SAMTALET HÄR →

Eftermiddagens första seminarium tog upp friktionen mellan traditionell business och nya, innovativa start-ups, där majoritet på seminariet ansåg att storbolag och start-ups i framtiden kommer att öka samarbetet. Eftermiddagens andra inspiratör Fredrik Wikholm på Dedicated Institute talade om ansvarstagande och värderingsdrivna företagande:

Forskning ser utmaning, entreprenörer ser möjligheter. Vi är ett av världens mest kapacitetsintensiva länder med stora möjligheter att ta oss ann de kommande infrastrukturella utmaningarna.
– Fredrik Wikholm från Dedicated Institute

Siduri Poli, VD för Changers Hub, fortsatte på spåret om Sveriges innovationsnivå och vad som krävs för att upprätthålla den utan att exkludera:

Vi tror att vi vet hur våra målgrupper är men vi gör inte vår hemläxa. För ett näringsliv med mångfald behöver vi skapa nätverk på andra ställen för att verkligen nå målgrupper vid rekrytering.
– Siduri Poli, VD Changers Hub

SE SAMTALET HÄR →

 


6 JULI: SVERIGE SOM EN DEL AV EN DIGITAL VÄRLD

Årets sista morgonseminarium tog upp rätten till information. Oron kring bristen på kunskap hos användare kring vem som äger informationen diskuterades, där den kommande dataskyddsförordningen sannolikt framöver kommer att bidra till en nyttig påverkan och debatt om rätten till information på nätet.

SE SAMTALET HÄR →

Avslutningsvis frågade vi vad som krävdes för att Sverige skulle fortsätta att vara en attraktiv och aktiv del av den digitala världen. Övergripande svar var mer flexibla utbildningssystem, ökad satsning och samordning av digitaliseringen i den offentliga sektorn samt strategier för att öka samarbetet mellan forskning, privata och offentliga sektorer för att använda digitaliseringens potential.

Den digitalisering som den skattefinansierade välfärden inte är med på gör att välfärdstjänster konsumentifieras. De som kan köpa kommer göra det, de som inte kan kommer känna sig marginaliserade.
– Per Mosseby

Medan digitaliseringen tar bort vissa jobb, ökar efterfrågan på nya kompetenser. Vi har levt efter industrialiseringen som tidigare tjänade oss väl där vi utbildade oss färdigt innan vi gick ut i arbetslivet. Idag måste vi flera gånger få tillgång till utbildning för att ställa om vår kompetens, men vårt offentliga utbildningssystem är inte riggat för det. Tydliga kompetensstrategier saknas.
– Martin Linder, Unionen

Lagar och regler löser inte samverkan mellan forskning, näringsliv och stat. Det handlar inte om att bygga murar för att lyckas med digitaliseringen, samarbete får vi genom att bygga smartare broar. Även Einstein bollade idéer med andra.
– Tobias Degsell, Combiner

SE SAMTALET HÄR →